Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/05/AG/10


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 311199-2010 z dnia 2010-11-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
LP. NAZWA PRODUKTU J.M. ILOŚĆ KOD CPV PRODUKTU 1 Chleb zwykły typu SZCZECIŃSKI krojony lub równoważna Kg 23150 15811100-7 2 Bułka typu KAJZERKA lub równoważna Kg 800 15811400-0 3 Chleb typu Graham krojony lub równoważna Kg 3...
Termin składania ofert: 2010-11-16 ________________________________________
Szczecin: Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej
Numer ogłoszenia: 2199 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311199 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.15.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Piekarnia Piast S.C. Mirosława Paszkowska & Piotr Paszkowski, ul. Okrzei 1, 72-130 Maszewo, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35906,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 45611,00
• Oferta z najniższą ceną: 45611,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49993,40
• Waluta: PLN.
 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/01/03, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/01/03 17:05:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/01/03 17:05:23 nowa pozycja