Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia ZP/05/AG/11


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 114558-2011 z dnia 2011-05-16 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6. Planowane średnie...
Termin składania ofert: 2011-05-30


Szczecin: Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego.
Numer ogłoszenia: 221404 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 114558 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego..

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6. Planowane średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej wynosi: 1) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie - 26 700 kWh miesięcznie, 2) Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie - 1 850 kWh miesięcznie, 3) Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Łukasiewicza 6 - 600 kWh miesięcznie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:26.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 7898,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:7898,94
  • Oferta z najniższą ceną:7898,94/ Oferta z najwyższą ceną: 10112,70
  • Waluta:PLN.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 221404-2011 z dnia 2011-07-28 r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Szczecin
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6. Planowane średnie...


Numer ogłoszenia: 221438 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:221404 - 2011 data 28.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, fax. 91 4327712.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.6.
  • W ogłoszeniu jest:IV.6 INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 7898,94 Oferta z najniższą ceną: 7898,94 Oferta z najwyższą ceną: 10112,70 Waluta: PLN..
  • W ogłoszeniu powinno być:IV.6 INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 7898,94 Oferta z najniższą ceną: 7898,94 Oferta z najwyższą ceną: 8221,71 Waluta: PLN..

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/07/28, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/07/28 16:22:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/07/28 16:22:17 nowa pozycja