Informacje o zawarciu umowy

dostawy pieczywa ZP/13/AG/11


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 418070-2011 z dnia 2011-12-08 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zgodnie z załącznikiem 1A Lp Nazwa towaru j.m. ilość Cena jedn. brutto Wartość brutto 1.Chleb zwykły typu SZCZCIŃSKI krojony lub równoważny...
Termin składania ofert: 2011-12-16

Szczecin: dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 442800 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 418070 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1 Chleb zwykły typu SZCZECIŃSKI krojony lub równoważny Kg 17 000 15811100-7 2 Bułka typu KAJZERKA lub równoważna Kg 450 15811400-0 3 Chleb typu Graham krojony lub równoważny Kg 3 000 15811100-7 4 Bułka pszenna długa typu Kawiarka, Paryska lub równoważna 350g Kg 3 300 15811400-0.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.81.15.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:29.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wiesław Żelek Ciastkarnia - Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 39904,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:45350,00
  • Oferta z najniższą ceną:45350,00/ Oferta z najwyższą ceną: 84020,50
  • Waluta:PLN.

 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/12/29, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/12/29 20:17:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2011/12/29 20:17:16 nowa pozycja