Informacje o zawarciu umowy

informacja o udzieleniu zamówienia 04/AG/2010/ZP


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 128829-2010 z dnia 2010-05-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Remont III piętra i IV piętra segmentu B2 w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Termin składania ofert: 2010-06-14

Szczecin: Remont III piętra i IV piętra segmentu B2 w Domu Pomocy Społecznej
Numer ogłoszenia: 185365 - 2010; data zamieszczenia: 13.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128829 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont III piętra i IV piętra segmentu B2 w Domu Pomocy Społecznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont III piętra i IV piętra segmentu B2 w Domu Pomocy Społecznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.52.10-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Janusz Szajnowski Zakład Usługowy Budownictwa Mallux, ul. Pocztowa 37/10, 70-357 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 342083,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 342083,08
Oferta z najniższą ceną: 342083,08 / Oferta z najwyższą ceną: 497550,00
Waluta: PLN.
 


udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2010/07/13, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/07/13 10:49:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2010/07/13 10:49:49 nowa pozycja