Informacje o zawarciu umowy

Mięso i wędliny


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 415672-2011 z dnia 2011-12-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zgodnie z załącznikiem nr 1A do siwz Lp. Nazwa towaru J.m. Ilość Cena jedn. brutto Wartość brutto 1.mięso gulaszowe drobiowe kl. I kg 850...
Termin składania ofert: 2011-12-15


Szczecin: Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 442806 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 415672 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej,
ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zakres zamówienia określa załącznik nr 1A do siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:27.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Madar Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 234658,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:276121,75
  • Oferta z najniższą ceną:276121,75/ Oferta z najwyższą ceną: 322724,35
  • Waluta:PLN.

 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/12/29, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2011/12/29 20:35:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2011/12/29 20:35:31 nowa pozycja