Nabór na stanowiska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości


                                                                                           załącznik Nr 2 do procedury naboru

na wolne kierownicze stanowiska

urzędnicze/ wolne stanowisko urzędnicze

 w Domu Pomocy Społecznej Dom  Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 

 

 

 

 

DYREKTOR

                                             DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DOMU KOMBATANTA I  PIONIERA  ZIEMI 

                                                                    SZCZECIŃSKIEJ W SZCZECINIE

 

o g ł a s z a

 

NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

                             W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ DOM KOMBATANTA  I  PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ”

UL. ROMERA  21-29

71-246 SZCZECIN

 

Wolne  stanowisko urzędnicze :  pełny etat

Miejsce: ul. Romera 21-2  w Szczecinie

Inspektor ds. księgowości   Domu Pomocy Społecznej  Dom  Kombatanta i Pioniera Ziemi  Szczecińskiej w  Szczecinie

Określenie  stanowiska:

Inspektor ds. księgowości

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe – ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne, studia podyplomowe o kierunku – finanse i rachunkowość, lub ukończone średnie policealne lub pomaturalne bądź średnie zawodowe o kierunku ekonomicznym i posiada co najmniej roczną praktykę w księgowości,
 3. znajomość przepisów: biegła znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy
  o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, znajomość zagadnień księgowości budżetowej, kwalifikacji dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej,
  o likwidacji niepodjętych depozytów oraz znajomość kodeksu cywilnego i postępowania administracyjnego,
 4. biegła znajomość obsługa komputera w zakresie MS Office (excel, word),
 5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jednostkach budżetowych,
 2. samodzielność, komunikatywność, zaangażowanie, rzetelność, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność właściwej hierarchii zadań, terminowość, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,
 3. znajomość pracy w programach finansowo-księgowych (ARISCO).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków :

 1. Prowadzenie kartotek (DEPOZTY) Mieszkańców pod kątem:

- niepodjętych depozytów wartościowych i rzeczowych,

- rozliczeń leków, pieluchomajtek, kosmetyków,

- innych rozliczeń.

 1. Prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków i rozliczeń
  z Mieszkańcami i Podopiecznymi – depozyty (obsługa programu DOM).
 2. Naliczanie odsetek od środków zgromadzonych na depozytach Mieszkańców oraz podatku dochodowego Mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i Regulaminem depozytów wartościowych.
 3. Przygotowywanie przelewów w systemie bankowości internetowej, na podstawie rzetelnych i skontrolowanych przez właściwe osoby dokumentów księgowych w czasie umożliwiającym terminową zapłatę zobowiązań DPS DKiPZS w zakresie depozytów Mieszkańców.
 4. Prawidłowe, systematyczne i zgodne z obowiązującymi przepisami oraz polityką rachunkowości prowadzenie zdarzeń w księdze głównej DPS DKiPZS (FK) w zakresie depozytów budżetowych (według kartotek Mieszkańców).
 5. Bieżące dekretowanie dokumentów do księgowania i ich ewidencjonowanie programie
  F-K na właściwych kontach syntetycznych i analitycznych, miesięczne uzgadnianie kont.
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji.
 7. Pełnienia zastępstw podczas nieobecności pracownika obsługującego kasę lub płac.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca na wyżej wymienionym stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, praca w pomieszczeniach biurowych, przy komputerze,
 2. nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  o naborze  jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
 7. kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 10. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 28.03.2022 r. do godziny 14:00.

(uwaga: liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej )

na adres:

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. Romera 21-29

71-246 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   – inspektor ds. księgowości

 1. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do DPS DKiPZS.
 2. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów droga elektroniczną.
 4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 5. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu     91 4327712

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni poprzez podane dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

2. Oferta kandydata wyłonionego w procesie naboru, zostanie dołączona do jego akt osobowych.

3.Oferty kandydatów, którzy uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej i zostaną umieszczeni w protokole wśród  5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze z chwilą zatrudnienia kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ukazania się wyniku naboru BIP. Po tym okresie kandydaci swoje oferty mogą odebrać  / za potwierdzeniem odbioru / w  pok.123A KADRY przez okres 3 miesięcy.

Pozostali kandydaci swoje oferty mogą odebrać przez okres 3 miesięcy od dnia ukazania się wyniku naboru BIP.

Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni    za pośrednictwem  

    poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  i  jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r.   o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2022 r., poz. 530 ).

 

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym kierowniczym  w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2018 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa  w art. 19 ww. ustawy.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

(rekrutacja pracowników do pracy w DPS)

Zgodnie z art. 13 i art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuję o obowiązku informacyjnym w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ” w Szczecinie), informujemy, iż

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, reprezentowany przez Dyrektora DPS DKiPZS
z siedzibą przy ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, tel./fax: 91 42 27 712,
e-mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl

2.   W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: ul. Romera 21-29, 71-246 oraz poprzez: e-mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl lub za pomocą telefonu: 91 43 27 712.

3.   Cel przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane
w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530  oraz art. 6 RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze.

4.   Źródło pochodzenia danych osobowych: dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane są od kandydata, na które kandyduje:

a)    w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres
do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - okoliczność,
że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego nas i wynikającego
z przepisu prawa tj. jest art. 22¹ kodeksu pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy
o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO),

b)   twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli przekazujesz nam inne dane niż wymienione powyżej pod lit. a.

c)   twoja zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO – w zakresie przetwarzania Twoich danych po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego.

5.   Obowiązek podania danych: dane Pani/Pana są zbierane i przetwarzane obligatoryjnie
na potrzeby realizacji procesu rekrutacyjnego. Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie będzie przetwarzał dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych.

6.   Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi: odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata.

7.   Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców: dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane innym odbiorcom (podmiotom).

8.   Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalenia tego okresu: będziemy przechowywać Twoje dane do momentu zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego
 

na stanowisko na , które kandydujesz, chyba że wyrazisz zgodę na to, by Twoje dane osobowe
(w tym Twoje CV i list motywacyjny) były przez nas przechowywane do czasu odwołania zgody,
ale nie dłużej niż 2 lata – w celu wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Jeżeli chcesz z tej możliwości skorzystać, prosimy o zamieszczenie zgody w swoim CV o treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji”.

9.   Pozostałe postanowienia:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pouczenie:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także o prawie do przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Termin składania: 2022/03/17

Data wygaśnięcia: 2022/03/29

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej DKiPZS, wytworzono: 2022/03/17, odpowiedzialny/a: Malwina Rejent, wprowadził/a: Marika Misiuda, dnia: 2022/04/01 07:59:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Misiuda 2022/04/01 07:59:34 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/03/17 14:54:43 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/03/17 13:57:10 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/03/17 13:50:54 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/03/17 13:45:29 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/03/17 13:45:04 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2022/03/17 13:02:48 nowa pozycja