Nabór na stanowiska

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik sekcji socjalnej


DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DOMU KOMBATANTA I  PIONIERA  ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ W SZCZECINIE

                                                      NABÓR NA  WOLNE  KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ” UL. ROMERA  21-29 71-246 SZCZECIN

Wolne kierownicze stanowisko   urzędnicze:

Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta  i Pioniera Ziemi  Szczecińskiej” w  Szczecinie

Określenie  stanowiska:

Kierownik sekcji socjalnej

Wymiar czasu pracy:   pełny  etat

Niezbędne wymagania:

1)      obywatelstwo polskie

2)      wykształcenie  wyższe magisterskie

3)      udokumentowane minimum 4 lata stażu pracy

4)      znajomość przepisów  prawa: ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy  o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,

5)      kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw    publicznych,

6)      kandydat nie był  skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1)      doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych co najmniej 3 lata,

2)      preferowane kierunki wykształcenia : pedagogiczne , socjologiczne,

3)      doświadczenie na stanowiskach zarządzających zespołem co najmniej 2 lata,

4)      samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność właściwej hierarchii zadań, umiejętność ustalenia prawidłowego trybu postępowania i załatwiania sprawy,  terminowość, umiejętność pracy  w zespole, kultura osobista, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność negocjacji, dyspozycyjność,

5)      znajomość zagadnień merytorycznych takich jak: procesy starzenia, choroby towarzyszące, proces adaptacji i przeciwdziałanie wykluczeniu seniora z życia codziennego, terapia zajęciowa,

6)      pozytywne i życzliwe nastawienie do osób starszych i chorych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków :

1)      Kierowanie  pracą Sekcji Pracowników Socjalnych,

2)      Koordynowanie realizacji zadań oraz instruowanie pracowników w zakresie związanym z wykonywaniem przydzielonych im zadań,

3)      Nadzór  i koordynowanie  prac  związanych z przyjęciem nowych mieszkańców,

4)      Planowanie i sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań,

5)      Zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy,

      6)  Współpracowanie z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie zapewnienia

              Mieszkańcom potrzeb socjalno-bytowych.,

      7)   Prowadzenie w wymagającym zakresie dokumentacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:

1.             Praca na wyżej wymienionym stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy. Zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe wymagające samodzielnych decyzji i sprawnego terminowego załatwiania spraw. Praca biurowa przy komputerze,

2.             Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w listopadzie   2018 jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach  i umiejętnościach,

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

7)      kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***

8)      referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

9)      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10)  oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

11)  oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

12)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z  2016r. poz. 922).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 14 grudnia  2018r. do godziny 15:00

(uwaga: liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej )

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- kierownik sekcji socjalnej .’’

na adres:

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. Romera 21-29

71-246 Szczecin

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu     91 4327712

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni  za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

* przyjąć właściwe

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)   i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 )Termin składania: 2018/12/14


Wyniki naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownik  sekcji socjalnej  w  Domu   Pomocy  Społecznej  Dom Kombatanta  i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie

 

       Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi     

                                          Szczecińskiej w Szczecinie                                            

                                                         informuje o wyniku

                               naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

                                     Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta                                               

                                                i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 

                                                          ul. Romera 21-29

                                                          71-246   Szczecin

                                         Wolne  kierownicze  stanowisko urzędnicze:

                                                  kierownik sekcji socjalnej     

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko  została  wybrana  kandydatka ,

Pani  Małgorzata  Żytkowiak  zamieszkała   w   Szczecinie

Uzasadnienie  dokonania  wyboru:

W wyniku oceny merytorycznej i złożonych dokumentów  aplikacyjnych, oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydatka uzyskała wysoką ocenę sumaryczną ze względu na posiadane wykształcenie i przygotowanie do wykonywania zadań określonych na stanowisku pracy, na które przeprowadzany jest nabór.


Data wygaśnięcia: 2018/12/15

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej DKiPZS, wytworzono: 2018/12/04, odpowiedzialny/a: Małgorzata Jasińska, wprowadził/a: Ewelina Słodzińska, dnia: 2019/01/02 11:52:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Słodzińska 2019/01/02 11:52:44 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2018/12/04 15:10:32 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2018/12/04 15:08:51 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2018/12/04 15:08:21 modyfikacja wartości
Ewelina Słodzińska 2018/12/04 15:07:37 nowa pozycja