Nabór na stanowiska

Nabór na wolne stanowisko - Pracownik socjalny


   DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DOM  KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ PRZY UL. ROMERA 21-29 W SZCZECINIE

   PROWADZI  REKTUTACJĘ NA  STANOWISKO

   Pracownika socjalnego

Umowa o pracę   - pełny etat

1. Podstawowe wymagania to:

          1) pełna zdolność do czynności prawnych;

          2)  posiadanie wymaganych kwalifikacji w zawodzie pracownika socjalnego potwierdzonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem.


     2. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność pracy w  zespole,  zdolności komunikacyjne,  elastyczność,  zaangażowanie chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista.


3.Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie,

2) CV i list motywacyjny,

3) dokumenty potwierdzające staż pracy,

4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


      4. Zakres działań wykonywanych na w/w stanowisku:

      1)  Wykonywanie czynności związanych z przyjęciem mieszkańca do Domu.     

      2)  Ustalenie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców (biologicznych, społecznych, kulturalnych).

      3)  Pomoc mieszkańcom w utrzymaniu  kontaktów  z  rodziną lub opiekunami (kontakt pisemny, telefoniczny, osobisty w zależności od okoliczności i potrzeb).

      4)  Prowadzenie akt osobowych mieszkańców Domu.

      5) Kształtowanie właściwej atmosfery wśród mieszkańców Domu poprzez bieżące interesowanie się ich życiowymi problemami.

      6) Łagodzenie i rozwiązywanie konfliktów wśród mieszkańców.

      7) Załatwianie formalności i uroczystości w przypadku zgonu, pogrzebu, wesela.

      8) Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

      9) Współuczestniczenie w życiu kulturalnym, oświatowym i rekreacyjnym.


5. Oferujemy :

- pracę w stabilnej i odpowiedzialnej firmie,

- możliwość rozwoju i zdobycie  ciekawego doświadczenia zawodowego,

- pracę w systemie podstawowym. 


Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.


Osoby  zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu i wzięciem udziału w procesie rekrutacji prosimy o dostarczenie do naszego Domu lub przesłanie drogą mailową (sekretariat@dpsromera.szczecin.pl)  dokumentów  aplikacyjnych lub kontakt telefoniczny  

 pod nr  (91)432 77 12 , kom.  575 004 102


Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

(rekrutacja pracowników do pracy w DPS)

Zgodnie z art. 13 i art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuję o obowiązku informacyjnym w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ” w Szczecinie), informujemy, iż

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, reprezentowany przez Dyrektora DPS DKiPZS z siedzibą przy ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, tel./fax: 91 42 27 712, e-mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl

2.   W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: ul. Romera 21-29, 71-246 oraz poprzez: e-mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl lub za pomocą telefonu: 91 43 27 712.

3.   Cel przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 oraz art. 6 RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4.   Źródło pochodzenia danych osobowych: dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane są od kandydata, na które kandyduje:

a)    w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - okoliczność,
że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego nas i wynikającego z przepisu prawa tj. jest art. 22¹ kodeksu pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO),

b)   twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli przekazujesz nam inne dane niż wymienione powyżej pod lit. a.

c)   twoja zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO – w zakresie przetwarzania Twoich danych po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego.

5.   Obowiązek podania danych: dane Pani/Pana są zbierane i przetwarzane obligatoryjnie na potrzeby realizacji procesu rekrutacyjnego. Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie będzie przetwarzał dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych.

6.   Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi: odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata.

7.   Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców: dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane innym odbiorcom (podmiotom).

8.   Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalenia tego okresu: będziemy przechowywać Twoje dane do momentu zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko na , które kandydujesz, chyba że wyrazisz zgodę na to, by Twoje dane osobowe (w tym Twoje CV i list motywacyjny) były przez nas przechowywane do czasu odwołania zgody, ale nie dłużej niż 2 lata – w celu wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Jeżeli chcesz z tej możliwości skorzystać, prosimy o zamieszczenie zgody w swoim CV o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji”.

9.   Pozostałe postanowienia:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Pouczenie:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Termin składania: 2023/08/29

Data wygaśnięcia: 2023/08/29

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej DKiPZS, wytworzono: 2023/08/21, odpowiedzialny/a: Malwina Rejent, wprowadził/a: Klaudia Śliwczyńska, dnia: 2023/08/21 14:47:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Klaudia Śliwczyńska 2023/08/21 14:47:34 nowa pozycja