Postępowania do 30 000 euro

remont pmieszczeń socjalnych

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro na wykonanie robót polegających na remoncie pomieszczeń socjalnych dla pracowników.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  Kod CPV:  45 00 00 00 -7   Roboty budowlane. 

  1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

Wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w celu przystosowania obecnych pomieszczeń socjalnych do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Prace związane będą między innymi z wykonaniem  nowych posadzek, szpachlowaniem i malowaniem ścian, wykonaniem i zakupem i montażem punktów sanitarnych. Celem remontu jest przystosowanie pomieszczeń do aktualnego ich zagospodarowania i użytkowania, a także podniesienia standardu pomieszczeń                                i przywrócenie walorów użytkowych pomieszczeń socjalnych.

Lokalizacja : Budynek Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

Wykonawca zaproponuje własną koncepcję wykonania remontu wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym.

2.    Termin realizacji zamówienia: 90 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania placu budowy.

3.    Przy realizacji zamówienia obowiązywać będą warunki etapowania prac oraz termin  płatności 14 dni. 

             4.    Sposób sporządzenia oferty:

Należy sporządzić koncept graficzny  – szkic lub rysunek oraz  kosztorys ofertowy na podstawie wizji na obiekcie.
Osoba do kontaktu w sprawie Katarzyna Kałucka tel. 504-265-228
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
W ofercie należy podać: cenę netto, podatek VAT i cenę brutto oraz termin wykonania zamówienia.
5. Termin składania ofert: do dnia 10.04. 2017r.
Składanie ofert :
- pocztą elektroniczną na adres: dps.romera@op.pl
-  w sekretariacie pok. 126 Dom Pomocy Społecznej DKiPZS ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin.


Data publikacji: 2017/03/27

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2017/03/27, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2017/03/27 14:49:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2017/03/27 14:49:58 nowa pozycja