Zamówienia publiczne - postępowania

Wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


 Szczecin: wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 112996 - 2009; data zamieszczenia: 20.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Romera 21-29 w Szczecinie. 1) Kod CPV - 71220000-6 2) Zakres zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na poszczególne zadania. 1) Prace przedprojektowe: a) Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego segmentu B i C budynku - zostanie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (format PDF) w układzie i formie identycznej z wersją papierową. b) Ekspertyza budowlana stanu technicznego i wytyczne do remontu i modernizacji - zostanie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej(format PDF) w układzie i formie identycznej z wersją papierową. c) Uzyskanie wszystkich niezbędnych do projektowania wytycznych i warunków. Na etapie prac przedprojektowych wymagana jest wizja lokalna w miejscach planowanych robót. 2) Prace projektowe: a) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy z podziałem na poszczególne zadania i branże- zostanie wykonany i dostarczony Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej(format PDF) w układzie i formie identycznej z wersją papierową. Na etapie opracowania projektu wymagane są konsultacje z Zamawiającym. Pierwsze spotkanie powinno się odbyć z inicjatywy Wykonawcy w okresie nie dłuższym niż 5 dni od dnia podpisania umowy w celu zaprezentowania rozwiązań i ustalenia standardu. Przed przystąpieniem do projektowania instalacji teletechnicznych należy skonsultować z Zamawiającym w zakresie zastosowanych urządzeń. Postęp technologiczny w zakresie urządzeń elektronicznych jest tak szybki, że zaprojektowane dzisiaj nowoczesne urządzenia za jakiś czas mogą okazać się technologicznie przestarzałe i nie mogą współpracować z nowoczesną teletechniką i aktualnie nowoczesnymi systemami i urządzeniami wizyjnymi. W związku z powyższym w momencie wykonywania projektu należy zastosować najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i urządzenia i dostosować do nich potrzeby instalacyjne. W opisie szczegółowym projektu należy uwzględnić przygotowanie infrastruktury sprzętowej i sieciowej mające na celu udostępnienie mieszkańcom DPS bezpłatnego dostępu do telewizji cyfrowej. Projekt techniczny winien udzielać szczegółowych instrukcji zarówno w zakresie stosowanych rozwiązań technologicznych, jak też zasad, eksploatacji, konserwacji infrastruktury sprzętowej i sieciowej; Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie materiały niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj.: - jako opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane do przeprowadzenia przetargu w oparciu o ustawę Pzp, - jako podstawa do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana z zachowaniem staranności oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. Zastosowane rozwiązania projektowe powinny być wyważone ekonomicznie, gwarantujące tanią i bezawaryjną eksploatację obiektu. Propozycje opracowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych będą wymagały akceptacji Zamawiającego. 3) Opracowania kosztowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami z podziałem na zadania. a) Kosztorysy inwestorskie na pełny zakres robót budowlanych i branżowych z przedmiarem robót, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - zostanie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej(format PDF) w układzie i formie identycznej z wersją papierową. b) Kosztorysy nakładcze (ślepe) - zostanie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (format PDF) w układzie i formie identycznej z wersją papierową. c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem na poszczególne zadania dla potrzeb przeprowadzenia przetargu- zostanie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej(format PDF) w układzie i formie identycznej z wersją papierową. d) Wykonanie innych opracowań i uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja została opracowana w sposób czytelny, zawierała jednoznaczne sformułowania i w pełni odpowiadała wymogom stawianym przez: 1. Ustawę z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 156 poz.1118 z późn zm. -art. 34 2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.2072 z późn.zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133). 4) Prowadzenie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje: a) Nadzór w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi normami; b) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej; c) Wyjaśnianie Zamawiającemu i wykonawcy wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej powstałych w toku realizacji inwestycji; d) Stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową; e) Uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego 5) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego i budowlanego wykonania inwestycji. II. Sporządzona została dokumentacja w zakresie: 1. koncepcji architektonicznej modernizacji i remontu budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie (załącznik nr 5 do siwz)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a. wykonali( a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum trzy prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji budynku użyteczności publicznej na kwotę minimum 20.000 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 sekretariat pok. 126.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


Data publikacji: 2009/04/20

Wynik postepowania:

Nr. znak sprawy : ZP/06/AG/09

 

 

 

dotyczy : wyboru oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji budynku    

               Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29

               w Szczecinie.

 

               Stosownie do art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło 6 ofert :

  1)  Oferta nr 1 : Termoprojekt Sp. Z o.o , ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań,

       cena 194.834 zł brutto,  termin wykonania – do 60 dni, oferta otrzymała 41,95 pkt.

  2)  Oferta nr 2 : Teleprojekt Sp. Z o.o.,ul. Długa 23/25 , 00-238 Warszawa

       cena 146.400 zł brutto, termin wykonania – do 60 dni, oferta otrzymała 55,83 pkt

  3)  Oferta nr 3 : Pracownia Projektowa Studio Q, ul Pozdawilska 3A, 71-772 Szczecin

       cena 213,500 zł brutto. termin wykonania – do 60 dni, oferta otrzymała 38,28 pkt

  4)  Oferta 4 : Biuro Projektowo-Badawcze Miastoprojekt-Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12 a,

       85-067 Bydgoszcz, cena 81.740 zł brutto, termin wykonania – do 60 dni, oferta  

       otrzymała 100 pkt

        5)  Oferta nr 5 : -Studio Arcad, ul. Podhalańska 8c/7, 70-452 Szczecin

       cena 134.200 zł brutto, termin wykonania – do 60 dni, oferta otrzymała 60,91 pkt

   6) Oferta nr 6 : DeWM Usługi Projektowe, ul. Królowej Jadwigi 41/9, 70-301 Szczecin

       cena – 38.000 zł brutto,  termin wykonania – do 60 dni – ofertę odrzucono

                 Jedynym kryterium oceny ofert , było kryterium ceny – 100 pkt.

          

           Jednocześnie DPS w Szczecinie informuje, iż w dniu 19.05.2009 r., korzystając

z art. 90 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwrócono się pismami do Wykonawców :

1) Biura Projektowo-Badawczego Miastoprojekt - Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12 a,

     85-067 Bydgoszcz oraz

2) DeWM Usługi Projektowe, ul. Królowej Jadwigi 41/9, 70-301 Szczecin,

          z prośbą o wyjaśnienie do dnia 22.05.2009r., do godz. 11.00, składników ceny złożonej oferty przetargowej.

 

           W odpowiedzi, w żądanym terminie, uzyskano pisemnie stosowne wyjaśnienia i zapewnienia od firmy Miastoprojekt Bydgoszcz, wobec czego oferta Wykonawcy poddana została dalszej ocenie.

 

           W żądanym terminie nie wpłynęły pisemne wyjaśnienia od firmy DeWM ze Szczecina, wobec czego oferta została odrzucona na podstawie art. 90 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ze względu na rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  Po żądanym terminie wpłynęło wyjaśnienie Wykonawcy z wnioskiem o wycofanie oferty ze względu na fakt, iż w ofercie przetargowej nie ujęto wszystkich czynników mających wpływ na cenę.    

 

           Wobec powyższego DPS w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Biura Projektowo-Badawczego Miastoprojekt - Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12 a,

85-067 Bydgoszcz z ceną 81.740 zł brutto. Oferta otrzymała 100 pkt.

 
Nr. znak sprawy : ZP/06/AG/09

 

 

 

dotyczy : wyboru oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji budynku    

               Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29

               w Szczecinie.

 

               Stosownie do art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło 6 ofert :

  1)  Oferta nr 1 : Termoprojekt Sp. Z o.o , ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań,

       cena 194.834 zł brutto,  termin wykonania – do 60 dni, oferta otrzymała 41,95 pkt.

  2)  Oferta nr 2 : Teleprojekt Sp. Z o.o.,ul. Długa 23/25 , 00-238 Warszawa

       cena 146.400 zł brutto, termin wykonania – do 60 dni, oferta otrzymała 55,83 pkt

  3)  Oferta nr 3 : Pracownia Projektowa Studio Q, ul Pozdawilska 3A, 71-772 Szczecin

       cena 213,500 zł brutto. termin wykonania – do 60 dni, oferta otrzymała 38,28 pkt

  4)  Oferta 4 : Biuro Projektowo-Badawcze Miastoprojekt-Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12 a,

       85-067 Bydgoszcz, cena 81.740 zł brutto, termin wykonania – do 60 dni, oferta  

       otrzymała 100 pkt

        5)  Oferta nr 5 : -Studio Arcad, ul. Podhalańska 8c/7, 70-452 Szczecin

       cena 134.200 zł brutto, termin wykonania – do 60 dni, oferta otrzymała 60,91 pkt

   6) Oferta nr 6 : DeWM Usługi Projektowe, ul. Królowej Jadwigi 41/9, 70-301 Szczecin

       cena – 38.000 zł brutto,  termin wykonania – do 60 dni – ofertę odrzucono

                 Jedynym kryterium oceny ofert , było kryterium ceny – 100 pkt.

          

           Jednocześnie DPS w Szczecinie informuje, iż w dniu 19.05.2009 r., korzystając

z art. 90 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwrócono się pismami do Wykonawców :

1) Biura Projektowo-Badawczego Miastoprojekt - Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12 a,

     85-067 Bydgoszcz oraz

2) DeWM Usługi Projektowe, ul. Królowej Jadwigi 41/9, 70-301 Szczecin,

          z prośbą o wyjaśnienie do dnia 22.05.2009r., do godz. 11.00, składników ceny złożonej oferty przetargowej.

 

           W odpowiedzi, w żądanym terminie, uzyskano pisemnie stosowne wyjaśnienia i zapewnienia od firmy Miastoprojekt Bydgoszcz, wobec czego oferta Wykonawcy poddana została dalszej ocenie.

 

           W żądanym terminie nie wpłynęły pisemne wyjaśnienia od firmy DeWM ze Szczecina, wobec czego oferta została odrzucona na podstawie art. 90 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ze względu na rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  Po żądanym terminie wpłynęło wyjaśnienie Wykonawcy z wnioskiem o wycofanie oferty ze względu na fakt, iż w ofercie przetargowej nie ujęto wszystkich czynników mających wpływ na cenę.    

 

           Wobec powyższego DPS w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Biura Projektowo-Badawczego Miastoprojekt - Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12 a,

85-067 Bydgoszcz z ceną 81.740 zł brutto. Oferta otrzymała 100 pkt.

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/04/20, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/05/25 19:57:02
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/05/25 19:57:02  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/04/20 19:14:42  nowa pozycja