Zamówienia publiczne - postępowania

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 – 29 w Szczecinie

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp

Ogłoszenie nr 65285 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.

Szczecin: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 – 29 w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, krajowy numer identyfikacyjny 107392300000, ul. E. Romera  21-29, 71-246   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 327 712, e-mail sekretariat@dps.romera.szczecin.pl, faks 914 327 712. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres: 
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, pok. nr 126 - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 – 29 w Szczecinie
Numer referencyjny: ZP/04/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie w zakresie objętym przedmiarem robót wchodzącym w skład dokumentacji technicznej będącej załącznikiem nr 5 do siwz, przy czym, przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z projektem budowlanym oraz ze sztuką budowlaną, a także z normami przyjętymi prawem. 
II.5) Główny kod CPV: 45320000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 120

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: -zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu ocieplenia ścian budynku, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00zł zł brutto każda; W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. b)dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą odpowiedzialną za pełnienie funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadający minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Wymagane doświadczenie : nie mniej niż 5 –letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, licząc od daty uzyskania uprawnień. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące imię i nazwisko kierownika robót oraz ilość i tytuły wykonanych przez niego robót polegających na pełnieniu funkcji kierownika prac budowlanych polegających na ociepleniu ścian budynku użyteczności publicznej. Oświadczenie składane jest celem przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

opis produktów równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdziale XV pkt. 9). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2)oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3)oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4)zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące imię i nazwisko kierownika robót oraz ilość i tytuły wykonanych przez niego robót polegających na pełnieniu funkcji kierownika prac budowlanych polegających na ociepleniu ścian budynku użyteczności publicznej. Oświadczenie składane jest celem przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 
Wadium należy wnieść w wysokości 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji

20

Doświadczenie kierownika budowy

20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: 1)zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2)zmianie wynagrodzenia; 3)zmianie kierownika budowy, o którym mowa w § 2 ust 2 niniejszej umowy. 3.Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1)wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 2)wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 3)wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi IK i przedstawiciel Zamawiającego. 4)wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 4.Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach: 1)ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; 5.Zmiana polegająca na zmianie kierownika budowy następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastąpi aneksem do niniejszej umowy. 6.W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem. 8.Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 27/04/2017, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:SIWZ

Załącznik nr 1 formularz oferty 

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich 

Załącznik nr 4 wzór umowy z załacznikiem 

Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna 1

Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna 2 - Ekspertyza  ornitologiczna i chiropterologiczna

Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna 3 - dokumentacja fotograficzna 1

Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna 3 - dokumentacja fotograficzna 2

Załącznik nr 6 przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1


Data publikacji: 2017/04/12

Informacja z otwarcia ofert:

 

Zamawiający, na podstawia art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015r poz.2164 z późn. zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 2 869 922,30 zł

 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, ceny, okresu gwarancji oraz doświadczenia kierownika budowy:

Nr oferty

Nazwa firmy

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki płatności

Kryteria oceny oferty

Cena

[zł]

Okres gwarancji

Doświadczenie kierownika budowy

1

BUDMEX
MIECZYSŁAW PAWEŁ JURCZAK

BODZĘCIN 30A, 72-221 OSINA

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

2 499 000,00

84 miesiące

4 usługi

2

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GEKO”

UL. WELECKA 4, 72-006 MIERZYN

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

2 500 000,00

60 miesięcy

4 usługi

3

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE USŁUGI-HANDEL

RAFAŁ ZIELIŃSKI

UL. MONIUSZKI 35, 87-140 CHEŁMŻA

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

3 375 000,00

60 miesięcy

4 usługi

4

MIGBUD SP Z O.O. SP. K.

UL. LEWANDOWSKIEGO 5/9

70-237 SZCZECIN

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

2 810 000,00

60 miesięcy

4 usługi

5

HD CONSTRUCTION SP Z O.O.

UL. RUSKA 45/2, 70-132 SZCZECIN

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

2 997 596,52

72 miesiące

4 usługi

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO
W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

          W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

 

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 – 29 w Szczecinie

Znak sprawy : ZP/04/2017

 

na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zwraca się do Wykonawców uczestniczących
w przedmiotowym postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni tj.
do dnia 26.06.2017r.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni tj.do dnia 26.06.2017r. oraz wadium należy przekazać ZamawiającemuDom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie pokój nr 126 w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 26.05.2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Proszę również, w oparciu o Rozdział VIII siwz, pkt 4, o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp

 

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Oświadczenie


Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 2

Firma Handlowo-Usługowa „GEKO” ul. Welecka 4, 72-006 Mierzyn

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa firmy

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki płatności

Kryteria oceny oferty

Punkty łącznie

Cena

[zł]

Okres gwarancji

Doświadczenie kierownika budowy

przyznane punkty

przyznane punkty

przyznane punkty

1

BUDMEX
MIECZYSŁAW PAWEŁ JURCZAK

BODZĘCIN 30A, 72-221 OSINA

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

2 499 000,00

84 miesiące

0 usług

68,00 pkt

60 pkt

8 pkt

0 pkt

2

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GEKO”

UL. WELECKA 4, 72-006 MIERZYN

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

2 500 000,00

60 miesięcy

4 usługi

79,98 pkt

59,98 pkt

0 pkt

20 pkt

3

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE USŁUGI-HANDEL

RAFAŁ ZIELIŃSKI

UL. MONIUSZKI 35, 87-140 CHEŁMŻA

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

3 375 000,00

60 miesięcy

4 usługi

odrzucona

44,43 pkt

0 pkt

20 pkt

4

MIGBUD SP Z O.O. SP. K.

UL. LEWANDOWSKIEGO 5/9

70-237 SZCZECIN

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

2 810 000,00

60 miesięcy

4 usługi

odrzucona

53,36 pkt

0 pkt

20 pkt

5

HD CONSTRUCTION SP Z O.O.

UL. RUSKA 45/2, 70-132 SZCZECIN

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

2 997 596,52

72 miesiące

4 usługi

odrzucona

50,02 pkt

4 pkt

20 pkt

Oferty nr 3, 4 i 5 zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy PZP.

Zamawiający dziękuje Wykonawcom za udział w przetargu oraz zaprasza do dalszej współpracy
i uczestnictwa w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.


Informacja o zawarciu umowy:

Ogłoszenie nr 98479 - 2017 z dnia 2017-06-20 r.

Szczecin: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 – 29 w Szczecinie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 65285-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, krajowy numer identyfikacyjny 107392300000, ul. E. Romera  21-29, 71-246   Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 327 712, faks 914 327 712, e-mail sekretariat@dps.romera.szczecin.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 – 29 w Szczecinie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/04/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie w zakresie objętym przedmiarem robót wchodzącym w skład dokumentacji technicznej będącej załącznikiem nr 5 do siwz, przy czym, przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z projektem budowlanym oraz ze sztuką budowlaną, a także z normami przyjętymi prawem

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45320000-6
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT231481481
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Handlowo-Usługowa "GEKO",  biuro@geko-szczecin.pl,  ul. Welecka 4,  72-006,  Mierzyn,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2500000,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2499000,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2500000,00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 2

Firma Handlowo-Usługowa „GEKO” ul. Welecka 4, 72-006 Mierzyn

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa firmy

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki płatności

Kryteria oceny oferty

Punkty łącznie

Cena

[zł]

Okres gwarancji

Doświadczenie kierownika budowy

przyznane punkty

przyznane punkty

przyznane punkty

1

BUDMEX
MIECZYSŁAW PAWEŁ JURCZAK

BODZĘCIN 30A, 72-221 OSINA

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

2 499 000,00

84 miesiące

0 usług

68,00 pkt

60 pkt

8 pkt

0 pkt

2

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GEKO”

UL. WELECKA 4, 72-006 MIERZYN

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

2 500 000,00

60 miesięcy

4 usługi

79,98 pkt

59,98 pkt

0 pkt

20 pkt

3

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE USŁUGI-HANDEL

RAFAŁ ZIELIŃSKI

UL. MONIUSZKI 35, 87-140 CHEŁMŻA

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

3 375 000,00

60 miesięcy

4 usługi

odrzucona

44,43 pkt

0 pkt

20 pkt

4

MIGBUD SP Z O.O. SP. K.

UL. LEWANDOWSKIEGO 5/9

70-237 SZCZECIN

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

2 810 000,00

60 miesięcy

4 usługi

odrzucona

53,36 pkt

0 pkt

20 pkt

5

HD CONSTRUCTION SP Z O.O.

UL. RUSKA 45/2, 70-132 SZCZECIN

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

2 997 596,52

72 miesiące

4 usługi

odrzucona

50,02 pkt

4 pkt

20 pkt

Oferty nr 3, 4 i 5 zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy PZP.

Zamawiający dziękuje Wykonawcom za udział w przetargu oraz zaprasza do dalszej współpracy
i uczestnictwa w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2017/04/12, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2017/06/20 10:57:45
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2017/06/20 10:57:45  modyfikacja wartości 
Karol Lubiński  2017/06/08 17:50:47  modyfikacja wartości 
Karol Lubiński  2017/05/22 15:48:13  modyfikacja wartości 
Karol Lubiński  2017/04/27 15:53:51  modyfikacja wartości 
Karol Lubiński  2017/04/27 15:52:49  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2017/04/24 13:40:06  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2017/04/24 13:35:00  modyfikacja wartości 
Karol Lubiński  2017/04/12 20:04:33  nowa pozycja