Zamówienia publiczne - postępowania

dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

Szczecin: Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 448338 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zgodnie z załącznikiem 1a dla części I oraz 1b dla części II.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3, 18.42.43.00-0, 33.77.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1a lub 1b do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1).Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy, gdy: a) Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b) Zmianie uległy stawki podatku VAT, 2). Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:21.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych i opatrunków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych i opatrunków zgodnie z załącznikiem 1a do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3, 33.77.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: dostawy rękawic winylowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:dostawy rękawic winylowych zgodnie z załącznikiem 1b do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):18.42.43.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 448338-2012 z dnia 2012-11-13 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zgodnie z załącznikiem 1a dla części I oraz 1b dla części II
Termin składania ofert: 2012-11-21


Numer ogłoszenia: 459338 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:448338 - 2012 data 13.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, fax. 91 4327712.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zgodnie z załącznikiem 1a dla części I oraz 1b dla części II..
 • W ogłoszeniu powinno być:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zgodnie z załącznikiem 1a dla części I oraz 1b dla części II oraz 1c dla części III.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:II.1.6.
 • W ogłoszeniu jest:tak, liczba części 2.
 • W ogłoszeniu powinno być:tak, liczba części 3.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.6.
 • W ogłoszeniu jest:Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1a lub 1b do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
 • W ogłoszeniu powinno być:Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1a, 1b lub 1c do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV4.4..
 • W ogłoszeniu jest:21.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być:28.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:Załączniki.
 • W ogłoszeniu jest:Część Nr 1 - dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych i opatrunków.
 • W ogłoszeniu powinno być:Część Nr 1 - dostawy opatrunków.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:Załączniki.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:Część nr III - dostawy na pieluchomajtki i wkładki anatomiczne zgodnie z załącznikiem 1c do SIWZ.


SIWZ

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 wzór umowy


Data publikacji: 2012/11/13


Przetargi - pytania:

Pytanie
zestaw pytań nr 1

Przetargi - zmiany SIWZu:

Tytuł
Modyfikacja SIWZ nr 1

Wynik postepowania:

Szczecin, dnia  12.12.2012r.

 

 

 

Wykonawcy  biorący udział w postępowaniu

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych doDomu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta  i Pioniera Ziemi Szczecińskiej   znak sprawy: ZP/04/2012

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:

dla części I – dostawy opatrunkówza najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 12

Nazwa firmy –Rexomed Sp. z o.o. ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin  - wartość oferty brutto 1 835,21 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu na część I – dostawy opatrunków przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 5ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

6

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.  ul. Rapackiego 2,
71-467 Szczecin

3 638,97 zł

50,43

7

Symed S.C. ul. Kosynierów 7
35-242 Rzeszów

2 526,32 zł

72,64

10

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

2 254,16 zł

81,41

12

Rexomed Sp. z o.o.
ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin

1 835,21 zł

100

14

Polmil Sp. z o.o.   
ul. Ks. J. Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz

2 397,88 zł

Oferta odrzucona

  dla części II – dostawy rękawic winylowych  za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 13

Nazwa firmy –Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon S.A. ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin   - wartość oferty brutto 12 393,00 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu na część II – dostawy rękawic winylowych przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 11 ofert.

         Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

M-Pharma s.c.

Izabella Mudrak, Michał Mudrak

Szpetal Górny, ul. Makowe Łąki 29,

87-811 Fabianki

21 420,00 zł

57,86

3

Przedsiębiorstwo Obsługi Importu
i Exportu Semper Sp. z o.o.

ul. Kolumba 36, 02-288 Warszawa

13 770 zł

90

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Medex

R. Sznyterman, J. Sznyterman Sp. J.
 
ul. Nawojki 6-8/9, 30-072 Kraków

16 830 zł

Oferta odrzucona

5

Symed s.c.

ul. Kosynierów 7, 35-242 Rzeszów

13 755 zł
Po poprawce omyłki rachunkowej


90,10

6

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin

15 300 zł

81

8

ROKO R i R Kowalscy Spółka Jawna

ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra Szczecińska

12 882 zł

96,20

9

Abena Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

13 632, 30

90,90

11

Mercator Medical S.A.

ul. Heleny Modrzejewskiej 30,
31-327 Kraków

12 750 zł

97,20

12

Rexomed Sp. z o.o.

ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin

14 183,10 zł

87,38

13

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon S.A.

ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

12 393 zł

100

14

Polmil Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz

14 382 zł

Oferta odrzucona

 dla części III – dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych  za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 6

Nazwa firmy – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin  - wartość oferty brutto 129 682,50 zł. Oferta otrzymała 100 pkt.
wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu na część III  – dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

6

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.  ul. Rapackiego 2,
71-467 Szczecin

129 682,50 zł

100

8

ROKO R i R Kowalscy Spółka Jawna

ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra Szczecińska

138 188,40 zł

93,84

9

Abena Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

130 698 zł

99,22

10

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

137 881,80 zł

94,05

    Na mocy art. 87 ust. 2 ppkt. 2) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawił oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w ofercie nr 5. Wykonawca zaakceptował dokonanie poprawki.

           Zgodnie z art. 92 ust. 1 ppkt 4 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę z wybranymi Wykonawcami w poszczególnych częściach w terminie dogodnym dla obu stron umowy jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Szczecin, dnia  12.12.2012r.

 

 

 

Wykonawcy  biorący udział w postępowaniu

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych doDomu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta  i Pioniera Ziemi Szczecińskiej   znak sprawy: ZP/04/2012

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:

dla części I – dostawy opatrunkówza najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 12

Nazwa firmy –Rexomed Sp. z o.o. ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin  - wartość oferty brutto 1 835,21 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu na część I – dostawy opatrunków przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 5ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

6

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.  ul. Rapackiego 2,
71-467 Szczecin

3 638,97 zł

50,43

7

Symed S.C. ul. Kosynierów 7
35-242 Rzeszów

2 526,32 zł

72,64

10

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

2 254,16 zł

81,41

12

Rexomed Sp. z o.o.
ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin

1 835,21 zł

100

14

Polmil Sp. z o.o.   
ul. Ks. J. Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz

2 397,88 zł

Oferta odrzucona

  dla części II – dostawy rękawic winylowych  za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 13

Nazwa firmy –Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon S.A. ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin   - wartość oferty brutto 12 393,00 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu na część II – dostawy rękawic winylowych przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 11 ofert.

         Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

M-Pharma s.c.

Izabella Mudrak, Michał Mudrak

Szpetal Górny, ul. Makowe Łąki 29,

87-811 Fabianki

21 420,00 zł

57,86

3

Przedsiębiorstwo Obsługi Importu
i Exportu Semper Sp. z o.o.

ul. Kolumba 36, 02-288 Warszawa

13 770 zł

90

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Medex

R. Sznyterman, J. Sznyterman Sp. J.
 
ul. Nawojki 6-8/9, 30-072 Kraków

16 830 zł

Oferta odrzucona

5

Symed s.c.

ul. Kosynierów 7, 35-242 Rzeszów

13 755 zł
Po poprawce omyłki rachunkowej


90,10

6

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin

15 300 zł

81

8

ROKO R i R Kowalscy Spółka Jawna

ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra Szczecińska

12 882 zł

96,20

9

Abena Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

13 632, 30

90,90

11

Mercator Medical S.A.

ul. Heleny Modrzejewskiej 30,
31-327 Kraków

12 750 zł

97,20

12

Rexomed Sp. z o.o.

ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin

14 183,10 zł

87,38

13

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon S.A.

ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

12 393 zł

100

14

Polmil Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz

14 382 zł

Oferta odrzucona

 dla części III – dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych  za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 6

Nazwa firmy – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin  - wartość oferty brutto 129 682,50 zł. Oferta otrzymała 100 pkt.
wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu na część III  – dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

6

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.  ul. Rapackiego 2,
71-467 Szczecin

129 682,50 zł

100

8

ROKO R i R Kowalscy Spółka Jawna

ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra Szczecińska

138 188,40 zł

93,84

9

Abena Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

130 698 zł

99,22

10

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

137 881,80 zł

94,05

    Na mocy art. 87 ust. 2 ppkt. 2) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawił oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w ofercie nr 5. Wykonawca zaakceptował dokonanie poprawki.

           Zgodnie z art. 92 ust. 1 ppkt 4 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę z wybranymi Wykonawcami w poszczególnych częściach w terminie dogodnym dla obu stron umowy jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2012/11/13, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2012/12/12 14:45:31
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2012/12/12 14:45:31  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2012/11/19 17:36:44  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2012/11/13 19:49:07  nowa pozycja