Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp


Szczecin: Dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 514604 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.77.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny - załącznik nr 1A do SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy w sytuacji gdy: 1) zmianie ulegną stawki podatku Vat 2) zmianie ulegną przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:19.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 514604-2013 z dnia 2013-12-11 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ
Termin składania ofert: 2013-12-19


Numer ogłoszenia: 530526 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:514604 - 2013 data 11.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, fax. 91 4327712.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat..


SIWZ

Załącznik nr 1 – oferta cenowa

Załącznik nr 1A – formularz kalkulacyjny

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – wzór umowy


Data publikacji: 2013/12/11


Przetargi - pytania:

Pytanie
nr 1

Przetargi - zmiany SIWZu:

Tytuł
Modyfikacja SIWZ nr 1

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 2

 

Nazwa firmy – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.
ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin
- wartość oferty brutto wynosi  119 159,70 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

Abena Polska sp. z o.o.,
ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

127 532,70 zł

93,43

2

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 2,

71-467 Szczecin

119 159,70 zł

100
oferta wybrana

3

ROKO RiR Kowalscy Spółka Jawna

ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra

129 718,80 zł

91,86

4

zmiany

Abena Polska sp. z o.o.,
ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

127 356,90 zł

93,56

       W toku postępowania komisja przetargowa stwierdziła w ofercie nr 2 przesłanej przez firmę Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.,
ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin
inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty polegającą
na zastosowaniu błędnej jednostki miar w Formularzu kalkulacyjnego – załącznik nr 1A od SIWZ.

Komisja przetargowa poprawiła inną omyłkę wpisując w pozycji 4 – Podkład celulozowy
w rolce prawidłową jednostkę miar (jest 50cm x 50cm, powinno być 50 cm x 50 mb). Wartość oferty brutto po poprawieniem innej omyłki nie zmieniła się i wynosi (razem wartość brutto) 119 159,70 zł.

FirmaToruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. zaakceptowała dokonaną poprawkę.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 2

 

Nazwa firmy – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.
ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin
- wartość oferty brutto wynosi  119 159,70 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

Abena Polska sp. z o.o.,
ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

127 532,70 zł

93,43

2

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 2,

71-467 Szczecin

119 159,70 zł

100
oferta wybrana

3

ROKO RiR Kowalscy Spółka Jawna

ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra

129 718,80 zł

91,86

4

zmiany

Abena Polska sp. z o.o.,
ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

127 356,90 zł

93,56

       W toku postępowania komisja przetargowa stwierdziła w ofercie nr 2 przesłanej przez firmę Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.,
ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin
inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty polegającą
na zastosowaniu błędnej jednostki miar w Formularzu kalkulacyjnego – załącznik nr 1A od SIWZ.

Komisja przetargowa poprawiła inną omyłkę wpisując w pozycji 4 – Podkład celulozowy
w rolce prawidłową jednostkę miar (jest 50cm x 50cm, powinno być 50 cm x 50 mb). Wartość oferty brutto po poprawieniem innej omyłki nie zmieniła się i wynosi (razem wartość brutto) 119 159,70 zł.

FirmaToruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. zaakceptowała dokonaną poprawkę.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2013/12/11, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2014/01/08 14:16:29
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2014/01/08 14:16:29  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2013/12/20 15:30:07  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2013/12/11 16:57:13  nowa pozycja