Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00278580/01 z dnia 2021-11-22
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 
Dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących
jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi
Szczecińskiej
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001073923
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Romera 21-29
1.4.2.) Miejscowość: Szczecin
1.4.3.) Kod pocztowy: 71-246
1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.4.7.) Numer telefonu: 914327712
1.4.8.) Numer faksu: 914327712 wew. 103
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsromera.szczecin.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsromera.szczecin.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Pomoc społeczna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00278580/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-22 13:57
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00269650/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00278580/01 z dnia 2021-11-22
2021-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-11-25 09:30
Po zmianie:
2021-12-01 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-11-25 11:00
Po zmianie:
2021-12-01 11:00
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE
W SWZ Rozdział XII "Składanie i otwarcie ofert" dokonano następujących zmian.
BYŁO:
"1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu w terminie do
dnia 25.11.2021r., do godz. 9:30
UWAGA:
Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona
właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy
lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie
właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.
Zgodnie z art. 63 ustawy to oferta, a nie formularz elektroniczny udostępniany przez
miniPortal/ePUAP (tj. „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”), za
pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem.
Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.11.2021r., o godz. 11:00
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 25.12.2021r. włącznie.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert."
JEST:
"1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu w terminie do
dnia 01.12.2021r., do godz. 9:30
UWAGA:
Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona
właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy
lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie
właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.
Zgodnie z art. 63 ustawy to oferta, a nie formularz elektroniczny udostępniany przez
miniPortal/ePUAP (tj. „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”), za
pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem.
Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00278580/01 z dnia 2021-11-22
2021-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.12.2021r., o godz. 11:00
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 31.12.2021r. włącznie.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert."
 
 
 
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00269650/01 z dnia 2021-11-16
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących
jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi
Szczecińskiej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001073923
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Romera 21-29
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 71-246
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.7.) Numer telefonu: 914327712
1.5.8.) Numer faksu: 914327712 wew. 103
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsromera.szczecin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsromera.szczecin.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Pomoc społeczna
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001073923
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Romera 21-29
1.11.4.) Miejscowość: Szczecin
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00269650/01 z dnia 2021-11-16
2021-11-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
1.11.5.) Kod pocztowy: 71-246
1.11.6.) Województwo: zachodniopomorskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.11.9.) Numer telefonu: 914327712
1.11.10.) Numer faksu: 914327712 wew. 103
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsromera.szczecin.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: https://dpsromera.szczecin.pl/
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących
jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-850478e3-46aa-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00269650/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-16 10:47
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009189/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej
będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-850478e3-46aa-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00269650/01 z dnia 2021-11-16
2021-11-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2
ustawy, komunikacja Zamawiającego z wykonawcami (UWAGA: nie dotyczy składania ofert), w
szczególności: składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub
przekazywanie innych informacji w postępowaniu, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji Zamawiającego z wykonawcami wskazano w Rozdziale I
pkt 1 SWZ. Korespondencja, przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np.: osobiście, listownie,
elektronicznie na inny niż wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ adres e-mail lub na elektroniczną
skrzynkę podawczą ePUAP) nie będzie brana pod uwagę;
2) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP i
dostępnego przez MiniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/);
3) w formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać e-mail, na który przesyłana będzie mu
korespondencja związana z postępowaniem.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy;
3) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913 ze zm.), wykonawca,
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć wraz
z częścią jawną oferty;
4) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”;
5) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
6) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB;
7) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą
Zamawiającego ePUAP;
8) za datę przekazania, innych niż oferta, oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ lub innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego
wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ;
9) ofertę zaszyfrowaną zgodnie z „Instrukcją użytkownika” dostępną na miniportalu, należy złożyć za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00269650/01 z dnia 2021-11-16
2021-11-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
ePUAP, który został wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez
wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe
informacje dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
10) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniportalu;
11) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się posługiwanie
nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego postępowania;
12) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców
przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są wymagane;
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/02/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
Część I – mięsa – zał. 1 A
w okresie nie wcześniej niż od dnia 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r., opisane Wspólnym
Słownikiem Zamówień CPV: 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne do
poszczególnych lokalizacji:
a) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29,
71-246 Szczecin i ul. Potulicka 40, 70-234 Szczecin;
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00269650/01 z dnia 2021-11-16
2021-11-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
b) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława
Boruty - Spiechowicza ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin;
Wielkość dostaw, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załącznikach
nr 3A, 3B do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego
(załącznik nr 1A do SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej części
oddzielnie według następujących kryteriów oceny ofert:
1) cena ( C ) – 60 %
2) Częstotliwość dostaw (Czd) – 30 %
3) czas wymiany wadliwego towaru ( Czw ) – 10 %
2. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość dostaw
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany wadliwego towaru
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00269650/01 z dnia 2021-11-16
2021-11-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
Część II – produktów mięsno-wędliniarskich – zał. 1 B
w okresie nie wcześniej niż od dnia 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r., opisane Wspólnym
Słownikiem Zamówień CPV: 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne do
poszczególnych lokalizacji:
a) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29,
71-246 Szczecin i ul. Potulicka 40, 70-234 Szczecin;
b) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława
Boruty - Spiechowicza ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin;
Wielkość dostaw, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załącznikach
nr 3A, 3B do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego
(załącznik nr 1B do SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej części
oddzielnie według następujących kryteriów oceny ofert:
1) cena ( C ) – 60 %
2) Częstotliwość dostaw (Czd) – 30 %
3) czas wymiany wadliwego towaru ( Czw ) – 10 %
2. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość dostaw
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00269650/01 z dnia 2021-11-16
2021-11-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany wadliwego towaru
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o
którym mowa w Rozdziale XVI pkt 5 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności
zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) formularz zestawienia cenowego, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1A i 1B do SWZ – w zależności, na które części wykonawca składa ofertę;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do
SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli w
imieniu (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 1 ppkt 3;
5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww.
dokument składa każdy z wykonawców.
6) przedmiotowe środki dowodowe:
opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o
którym mowa w Rozdziale XVI pkt 5 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności
zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00269650/01 z dnia 2021-11-16
2021-11-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych
wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na
piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, w
przypadku gdy zmianie ulegną stawki podatku VAT
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-25 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini
portalu (adres:https://miniportal.uzp.gov.pl), na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w
Rozdziale I pkt 1 SWZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-25 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


SWZ nieaktualna

SWZ po modyfikacji

Załącznik 1 Formularz oferty

Załącznik 1A Formularz zestawienia cenowego - mięso

Załącznik 1B Formularz zestawienia cenowego - produkty mięsno-wędliniarskie

Załącznik 2 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 3 Projektowane postanowienia umowy

Załącznik 3A do umowy - mięso

Załącznik 3A do umowy - produkty mięsno-wędliniarskie

Załącznik 3B do umowy - mięso

Załącznik 3B do umowy - produkty mięsno-wędliniarskie

Załącznik 4 Wykaz podstaw wykluczenia

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

(Uwaga zmieniony termin składania ofert. Nowy termin to 01.12.2021 godzina 9:30)

 

Nr sprawy: ZP/02/2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin”.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

dla części I – Mięso: 172 000,00 zł brutto;

dla części II – Produkty mięsno-wędliniarskie: 154 000,00 zł brutto.


Data publikacji: 2021/11/16

Informacja z otwarcia ofert:

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29, 71-246 Szczecin,

adres mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl

Szczecin, dnia 01.12.2021r.

Nr sprawy: ZP/02/2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawy mięsa
i produktów mięsno wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin”.

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o cenach zawartych w ofertach, nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Nr części

Kryteria oceny oferty

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

Cena

[zł]

Częstotliwość dostaw
[ilość w tygodniu]

Czas wymiany wadliwego towaru [godz.]

1

Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Sp. J

J.Patruś, R.Bączyński

Ząbrowo 30

78-120 Gościno

część I

231 606,83

5

3

Zgodnie z zapisami SWZ

część II

158 406,90

5

3

Zgodnie z zapisami SWZ

2

MADAR Dariusz Watral

ul. Szklarniowa 1, Ustowo

71-001 Szczecin

część I

148 049,10

5

3

Zgodnie z zapisami SWZ

część II

114 151,25

5

3

Zgodnie z zapisami SWZ

3

Bruno Tassi Północ sp. z o.o.

ul. Staniewicka 12

03-310 Warszawa

O/Szczecin, ul. Letnia 12

część I

205 205,25

5

3

Zgodnie z zapisami SWZ

część II

167 758,50

5

3

Zgodnie z zapisami SWZ


Wynik postepowania:

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin  znak: ZP/02/2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu

za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Dla części I – mięso

Ofertę nr 3 Bruno Tassi Północ sp. z o.o., ul. Staniewicka 12, 03-310 Warszawa,
O/Szczecin, ul. Letnia 12

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ.

Dla części II – produkty mięsno wędliniarskie

Ofertę nr 1 Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Sp. J, J.Patruś, R.Bączyński, Ząbrowo 30,
78-120 Gościno

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Nr części

Kryteria oceny oferty

Punkty łącznie

[pkt]

Cena

[zł]

Częstotliwość dostaw
[ilość w tygodniu]

Czas wymiany wadliwego towaru [godz.]

 

 

 

1

Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Sp. J

J.Patruś, R.Bączyński

Ząbrowo 30

78-120 Gościno

część I

231 606,83

5

3

93,16 pkt

53,16 pkt

30 pkt

10 pkt

część II

158 406,90

5

3

100 pkt

60 pkt

30 pkt

10 pkt

2

MADAR Dariusz Watral

ul. Szklarniowa 1, Ustowo

71-001 Szczecin

część I

Oferta odrzucona

część II

Oferta odrzucona

3

Bruno Tassi Północ sp. z o.o.

ul. Staniewicka 12

03-310 Warszawa

O/Szczecin, ul. Letnia 12

część I

205 205,25

5

3

100 pkt

60 pkt

30 pkt

10 pkt

część II

167 758,50

5

3

96,66 pkt

56,66 pkt

30 pkt

10 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3) ustawy PZP.

Wykonawca zgodnie z Rozdziałem VI Wymagane dokumenty SWZ ust. 1, pkt 2) miał złożyć z ofertą formularz zestawienia cenowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i 1B do SWZ – w zależności, na które części wykonawca składa ofertę.

Wykonawca wymaganych dokumentów nie złożył. Dokumenty te nie podlegają wezwaniu do ich uzupełnienia.


Informacja o zawarciu umowy:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących
jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi
Szczecińskiej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001073923
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Romera 21-29
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 71-246
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.7.) Numer telefonu: 914327712
1.5.8.) Numer faksu: 914327712 wew. 103
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsromera.szczecin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsromera.szczecin.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-850478e3-46aa-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Pomoc społeczna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00026270/01 z dnia 2022-01-19
2022-01-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-850478e3-46aa-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026270/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19 14:54
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009189/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej
będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00269650/02
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP/02/2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 346297,28
PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
Część I – mięsa – zał. 1 A
w okresie nie wcześniej niż od dnia 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r., opisane Wspólnym
Słownikiem Zamówień CPV: 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne do
poszczególnych lokalizacji:
a) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29,
71-246 Szczecin i ul. Potulicka 40, 70-234 Szczecin;
b) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława
Boruty - Spiechowicza ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin;
Wielkość dostaw, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załącznikach
nr 3A, 3B do umowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00026270/01 z dnia 2022-01-19
2022-01-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego
(załącznik nr 1A do SWZ).
4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.5.5.) Wartość części: 195433,57 PLN
Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
Część II – produktów mięsno-wędliniarskich – zał. 1 B
w okresie nie wcześniej niż od dnia 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r., opisane Wspólnym
Słownikiem Zamówień CPV: 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne do
poszczególnych lokalizacji:
a) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29,
71-246 Szczecin i ul. Potulicka 40, 70-234 Szczecin;
b) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława
Boruty - Spiechowicza ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin;
Wielkość dostaw, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załącznikach
nr 3A, 3B do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego
(załącznik nr 1B do SWZ).
4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.5.5.) Wartość części: 158406,90 PLN
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Część 1
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 205205,25 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 231606,83 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 205205,25 PLN
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00026270/01 z dnia 2022-01-19
2022-01-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUNO TASSI Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017432769
7.3.3) Ulica: Staniecka 12
7.3.4) Miejscowość: Warszawa
7.3.5) Kod pocztowy: 03-310
7.3.6.) Województwo: mazowieckie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-21
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 205205,25 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-06-30
Część 2
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00026270/01 z dnia 2022-01-19
2022-01-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 158406,90 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 167758,50 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 158406,90 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Wielobranżowa
"Rojan " S.J.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330184208
7.3.3) Ulica: Ząbrowo 30
7.3.4) Miejscowość: 78 - 120 Gościno
7.3.5) Kod pocztowy: 78-120
7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-21
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 158406,90 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-06-30
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00026270/01 z dnia 2022-01-19
2022-01-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2021/11/16, odpowiedzialny/a: Malwina Rejent, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2022/01/19 15:16:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2022/01/19 15:16:12 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/12/13 13:32:13 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/12/02 07:46:08 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/12/01 13:51:36 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/11/22 14:57:56 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/11/22 07:38:26 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/11/16 14:32:50 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/11/16 13:49:55 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/11/16 12:19:02 nowa pozycja